Compensation

MonaVie Compensation Plan 2010

แผนการจ่ายรายได้ของโมนาวีมีด้วยกัน 8 ทาง

รายได้ทั้งหมดของโมนาวีจะถูกคำนวณออกมาเป็นรายสัปดาห์ และจ่ายรายได้ให้ท่านในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้รอบการคำนวณของโนนาวีจะมีทั้งหมด 4 สัปดาห์ ดังนั้นรอบการคำนวณของแต่ละท่านจึงอาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับวันที่ท่านสั่งซื้อสินค้างวดแรกกับโมนาวี

1. First Order Bonus/FOB

เมื่อนักธุรกิจโมนาวีรายใหม่ที่ท่านแนะนำโดยตรงทำการสั่งซื้อสินค้าเป็น ครั้งแรก ท่านจะได้รับโบนัสการขยายเครือข่ายเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของท่าน ซึ่งสามารถแนะนำได้ ไม่จ้ากัดจำนวน มีรายละเอียดการจ่ายรายได้ดังนี้

ถ้าท่านมียอดส่วนตัว 100 PV
นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 100 PV ท่านจะได้รับโบนัส $10
นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 200 PV ท่านจะได้รับโบนัส $20

ถ้าท่านมียอดส่วนตัว 200 PV
นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 100 PV ท่านจะได้รับโบนัส $20
นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 200 PV ท่านจะได้รับโบนัส $40

เเงื่อนไข :  ท่านต้องมียอดส่วนตัว 100 หรือ 200 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ  เป็นรายได้ที่รับได้เพียงครั้งเดียวคือเมื่อผู้ที่ท่านแนะนำตรงซื้อสินค้า ครั้งแรกเท่านั้น

2. Bulk Order Bonus / BOB
หากสมาชิกที่ท่านแนะนำโดยตรงทำการซื้อซ้ำ โดยซื้อแบบ Bulk Order คือซื้อตั้งแต่ 3 กล่องขึ้นไป ท่านจะได้รับคอมมิชชันดังนี้
กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว 100 PV ขึ้นไป
เมื่อผู้ที่ท่านแนะนำซื้อ 3 กล่อง, 6 กล่อง และ 12 กล่อง ท่านจะได้ รับ $10, $20 และ $30 ตามลำดับ
กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว 200 PV ขึ้นไป
เมื่อผู้ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อ 3 กล่อง, 6 กล่อง และ 12 กล่อง ท่านจะได้ รับ $25, $50 และ $75 ตามลำดับ
เงื่อนไข : ท่านต้องมียอดส่วนตัว 100 หรือ 200 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ

3. Star Maker Bonus

คุณสมบัติ หรือตำแหน่งแรกของนักธุรกิจโมนาวีทุกคนคือตำแหน่ง Star เมื่อท่านสามารถแนะนำนักธุรกิจรายใหม่เข้ามาได้ท่านจะนำวางจุดไหนก็ได้ภายใต้องค์กรของท่าน เมื่อสมาชิกท่านนั้นแนะนำตรง ซ้าย 1 คน ขวา 1 คน ก็จะมีคุณสมบัติเป็นสตาร์ (STAR) ท่านจะได้รับ $20,$40 สำหรับทุกๆ สตาร์ที่เกิดขึ้นภายใต้สายงานของท่าน โดยท่านต้องมียอดส่วนตัว100 PV หรือ 200 PV ในเดือนนั้นๆ
เงื่อนไข : ท่านต้องมียอดส่วนตัว อย่างน้อย 100PV หรือ 200 PV ในรอบการคำนวณนั้น

4. Team Commission
ในแต่ละสัปดาห์ระบบการคำนวณคอมมิชชั่นจะรวบรวมยอดที่เกิดขึ้น ทั้งหมดภายใต้เครือข่ายของท่านจากการสั่งซื้อของนักการตลาด และสมาชิกโมนาวีทุกๆ คน โดยแบ่งเป็นยอดรวมสายงาน ด้านขวา และยอดรวมของสายงานด้านซ้าย ระบบคอมพิวเตอร์จะนำยอดรวมของฝั่งที่มียอดรวมน้อยกว่า ไปคำนวณเป็นคอมมิชชั่นจำนวน 10% ทั้งนี้ ไม่มีการจำกัดความลึก ของสายงานที่ใช้ในการคำนวณ และคะแนนอีกฝั่งที่เป็นส่วนที่เกินจากยอดบาลานซ์สองสาย จะถูกเก็บสะสมไว้คำนวณคอมมิชชั่นในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ท่านจะได้รับคอมมิชชั่นหาก ท่านมียอดส่วนตัวในรอบการเดือนนั้น 100PV และมีผู้ที่ท่านแนะนำ 2 คนที่มียอดส่วนตัว 100PV โดยอยู่ต่างสายงาน คือฝั่งละ 1 คน และระบบจะเริ่มคำนวณ ที่ยอดคะแนนรวมสะสม จนครบสายงานละ 500PV
ตัวอย่าง จากรูปขวามือ เมื่อครบสัปดาห์โมนาวีจะนำยอดกลุ่มของท่าน ทางด้านซ้าย 50,000 PV ทางขวา 40,000 PV มาบาลานท์กัน ซึ่งยอดบาลานซ์ที่เท่ากันคือ 40,000 PV จากนั้นจะนำยอดบาลานซ์ที่ได้คุณด้วย 10% ซึ่งจะออกมาในรูปของเงินดอลล่าจ่ายให้ท่านในแต่ละสัปดาห์เท่ากับ 4,000เหรียญสหรัฐ ส่วนยอดทางด้านขวามือซึ่งเหลืออยู่ 10,000 PV จะถูกเก็บไว้สำหรับนำมาคำนวณในรอบถัดไป

เงื่อนไข : 1. ท่านต้องมียอดส่วนตัว อย่างน้อย 100 PV ในเดือนนั้นๆ 2. มีสมาชิกที่ท่านแนะนำตรง 2 คนที่มียอดส่วนตัว 100 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ โดยต้องอยู่แยกกันคนละฝั่งคือ ฝั่งซ้าย 1 คน และฝั่งขวา 1 คน

5. Executive Check Match / ECM

เมื่อท่านมีคุณสมบัติเป็นตำแหน่งบรอนซ์ขึ้นไปท่าน จะได้ รับโบนัสพิเศษ คือคอมมิชชั่นบริหารผู้นำในสายงาน หรืออีซีเอ็ม ยิ่งท่านช่วยให้นักการตลาดทุกคน ภายในสายการแนะนำตรงให้มีรายได้จากทีมคอมมิชชั่นหรือรายได้ในข้อ 4 มากเท่าใด ท่านจะได้รับการทบเงินโบนัสจำนวน 10% จากรายได้ทั้งหมดที่ทีมงานของท่านได้รับ โดยท่านสามารถได้รับการคำนวณโบนัสนี้จากนักการตลาดทุกคน ไม่จำกัดความลึก ในกรณีที่ยังไม่เกิดการชนระดับการจ่าย(ชนกับสายการแนะนำตรงที่เป็นตำแหน่ง บรอนซ์ขึ้นไป) และจะจัดเรียงตามระดับของสายการแนะนำ หรือเจนเนอร์เรชั่น ไม่ใช่การจัดเรียงตามผังเครือข่ายสองสายงาน ซ้าย-ขวา ทั้งนี้ ระดับความลึกของสายงาน ที่จะนำมาคำนวณจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือคุณสมบัติของท่าน และตำแหน่งหรือคุณสมบัติของสายงานการสปอนเซอร์ของท่านในรอบการคำนวณ คอมมิชชั่นนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อการรับคอมมิชชั่นบริหารผู้นำในแต่ละสัปดาห์ ท่านต้องมียอดส่วนตัวในรอบเดือนการคำนวณนั้นๆ 200 PV รายได้ในข้อนี้โมนาวีจ่ายรายได้ให้ท่านลึกลงไปถึง 7 Generation ตามลำดับขั้นของความสำเร็จในแต่ละคุณสมบัติ ดังตารางด้านล่าง
ตัวอย่างแมทชิ่งโบนัส
A/B/C/D คือนักธุรกิจโมนาวีที่ท่านเป็นผู้แนะนำโดยตรง นับเป็น Generationที่1 มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 30,000 บาท  ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 3,000 บาท
นักธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่A/B/C/D เป็นผู้แนะนำโดยตรง นับเป็น Generationที่2ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 70,000 บาท  ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 7,000 บาท
นักธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่ Generationที่2ของท่าน เป็นผู้แนะนำโดยตรง คือ Generation ที่3ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 200,000 บาท  ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 20,000 บาท
นักธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่ Generationที่3ของท่าน เป็นผู้แนะนำโดยตรง คือ Generation ที่4ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 500,000 บาท  ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 50,000 บาท
นักธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่ Generationที่4ของท่าน เป็นผู้แนะนำโดยตรง คือ Generation ที่5ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 1000,000 บาท  ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 100,000 บาท    เป็นต้น…….
*ท่านจะได้รับ แมทชิ่ง เมื่อมีตำแหน่งระดับบรอนซ์(Bronze)ขึ้นไป/ท่านต้องมียอดส่วนตัว200PVขึ้นไปในรอบการคำนวนคอมมิชชั่น4สัปดาห์นั้นๆ /รับโบนัสเป็นรายสัปดาห์/นำเงินเหรียญสหรัฐคูณตามค่าเงินบาท เช่น $40เท่ากับประมาณ 1,400บาท

การนับ Generation ขอให้พิจารณาจากแผนภาพด้านบน Generation จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกที่ท่านแนะนำตรงในทีมงานของท่านมีคุณสมบัติตั้งแต่ บรอนซ์ ขึ้นไปโดยไม่สนใจว่าจะมีตำแหน่งอะไรและสูงกว่าท่านแค่ไหน พิจารณาจากแผนภาพด้านบน A เป็น Generation ที่ 1 ของท่านเพราะ A เป็น Silver พิจารณาที่ B ทีมงานของ B ทั้งหมด ได้แก่ E, F, G, H, I และ J ถือเป็น Generation ที่ 1 ของท่าน เนื่องจากไม่มีใครมีคุณสมบัติเป็นบรอนซ์ขึ้นไปในสายงาน พิจารณาที่ C จะเห็นว่า C เป็น Generation ที่ 1 ของท่านลึกลงไปสิ้นสุดที่ D เนื่องจาก D คุณสมบัติเป็นบรอนซ์ ส่วน Generation ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ก็พิจารณาในลักษณะเดียวกัน
แผนการจ่ายรายได้ในข้อนี้ถึอเป็นจุดเด่นที่ สำคัญที่สุดของ โมนาวี เนื่องจากสามารถช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่ต่ำกว่า สามารถมีรายได้จำนวนมากได้ ลองคิดดูว่า สมมุติท่านมีตำแหน่งแค่ บรอนซ์ แต่ในสายงานลึกลงไป Generation ที่ 1 ของท่านเป็นระดับ Blue Diamond สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ท่านจะสามารถรับรายได้ 10% จากรายได้ในส่วนของ Team Commission ที่ Blue Diamond ท่านนั้นได้รับด้วย
เงื่อนไข : มีเพียงข้อเดียวคือ ท่านต้องมียอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ

6. Leadership Pool
เมื่อ ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบลูไดมอนด์โมนาวีจะมอบสิทธิ ในการเข้ารับส่วนแบ่ง 2.5% จากยอดรวมจำหน่ายทั่วโลกในทุกประเทศของ โมนาวีในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเงินโบนัสส่วนกลางในแต่ละสัปดาห์นี้จะจ่ายให้กับ นักการตลาดในระดับบลูไดมอนด์ ,ฮาวาเอียน บลูไดมอนด์ และ แบล็คไดมอนด์ขึ้นไป

7. Executive Premier Reward
เมื่อท่านขึ้นสู่ระดับผู้นำ จะได้รับของรางวัลเป็น การท่องเที่ยว และสิ่งของต่างๆดังนี้
7.1 Ruby Executives
Ruby fly-In
เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Ruby ท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมนาพิเศษ ณ Zermatt Resort มิดเวย์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ร่วมกันนักธุรกิจโมนาวีระดับ Rubyใหม่ ทั่วโลก ซึ่งท่านจะได้เข้ารับการเทรนนิ่งพิเศษ เพื่อการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจโมนาวี จากเทรนเนอร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก และผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการบริหารบริษัทโมนาวี Dallin Larsen และท่านจะได้ร่วมทำกิจกรรมพิเศษมากมายที่โมนาวีจัดให้ พร้อมบริการสปาสุดหรูระดับ 5ดาว และห้องพักสุดพิเศษ ทั้งนี้ โมนาวีจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายแก่ท่านทั้งหมด

7.2 Emerald Executives
Emerald Extravanganza
ผู้พิชิตรางวัลระดับ”มรกต” จะได้รับการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ได้ทุ่มเท และ บากบั่น
ผู้จัดจำหน่ายจะได้เดินทางมาถึง รีสอร์ทวอล์ดีสนีย์ของโลกที่โอรันโด รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกาในวันพุธที่ 12 พฤศจิการยน เตรียมพร้อมสำหรับความสนุกสนานเต็มรูปแบบ ของการพักร้อนในที่ ๆ มีความสุขแห่งหนึ่งของโลก ได้รับความตื่นเต้นตั้งแต่ห้องพักของทุกท่านโดยของขวัญพิเศษจาก โมนาวี  ได้แก่ เครื่องเล่นMP4 ซึ่งมีคำบรรยายต้อนรับจากประธานผู้ก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการ คุณดาริน ลาเซ้น และชุดของขวัญจาก Emerald Extravaganza และน้ำดื่มโมนาวี และกิจกรรมจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในยามค่ำคืน  ต้อนรับท่านด้วยอาหารค่ำ ที่ Animal Kingdom’s Harambe Village.,ผู้จัดจำหน่ายจะได้ใช้เวลาในวันพฤหัสไปกลับระหว่างดิสนีย์แลนด์ และสวนสนุก สนุกสนานไปกับบรรยากาศสวนสนุก..
วันศุกร์เริ่มต้นกับอาหารเช้าที่ Epcot. ได้ร่วมพูดคุยกับประธานบริษัท และร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิชิตความสำเร็จกับโมนาวี และรับการท้าทายที่จะมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จมากขึ้น หลังจากนั้น ผู้จัดจำหน่ายและแขกจะได้มีโอกาสพบกับตัวละครเอกโลกของดีสนีย์ ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ได้มีความสนุกสนามร่วมกัน
และในค่ำคืนนั้น จะมีการจัดงานเพื่อเลี้ยงอำลาผู้จัดจำหน่าย ที่ Disney’s Hollywood Studios รับประทานอาหารกลางแจ้ง แลจะได้รับชมการท่องอวกาศจาก Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida และต่อจากนั้นก็ไปท่องเที่ยวต่อตามโปรแกม

7.3 Diamond Executives
Diamond Destination at the Grand Wailea Resort Hotel & Spa
เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Diamond ท่านจะได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม ท่องเที่ยวสุดพิเศษ 2 ท่าน ณ The Grand Wailea Resort รีสอร์ท ระดับ 7 ดาว บนเกาะที่สวยงานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือ เมาอิ ฮาวาย เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน

7.4 Black Diamond Executives
เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Black Diamond ท่านและครอบครัว จะได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม ท่องเที่ยวในสถานที่พิเศษ และดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ในแต่ละปี ทุกปี ที่โมนาวีเลือกเพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นใน การดำเนินธุรกิจของท่าน พร้อมรับรถ Benz S550 หรือSL550 และแหวนเพชรดำ หรือจี้เพชรดำ

เส้นทางสู่ Black Diamond Destination
ผู้นำระดับ Black Diamond และตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการฉลองของ Black Diamond Celebration 2008. ซึ่งจะใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ในการเดินทางล่องเรือโดยเรือสำราญที่แสนจะหรูหรา ผ่านเมดิเตอร์เรเนียน ผู้นำของโมนาวีจะได้รับการปฏิบัติอย่างดี  ซึ่งจะได้เยี่ยมเยียนประเทศต่างๆอีก เช่น บาเซโลน่า สเปน นิสซ์ ฝรั่งเศส โมนาโค มอนติคาโล ฟลอเรน อิตาลี ปิซา โรม เนปิลล์ เกาะในซันโตลินี กรีซ เวนิซ อิตาลีตามลำดับอีก  ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

7.5 Royal Black Diamond Executives
นักธุรกิจโมนาวีระดับ Royal Black Diamond ขึ้นไป สามารถเรียกใช้บริการ เครื่อบินเจทโมนาวี เพื่อการเดินทางแบบมีระดับ เพื่อการท่องเที่ยว การเดินทางไปจัดประชุม หรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแบบเป็นส่วนตัวทั่วโลก  พร้อมกับตัน และลูกเรือที่จะคอยทำหน้าที่ให้บริการอันพิเศษสุดกับท่าน คือการตอบแทนสุดพิเศษจากโมนาวีสำหรับผู้นำระดับสูงเช่นท่าน นี่คือบริษัทเดียวในโลกที่ให้มากกว่าที่คุณคิดพร้อมรับเงินสด $100,000 cash reward

7.6 Presidential Black Diamond Executives
ผู้นำระดับ Presidential Black Diamond ฉลองความสำเร็จของท่าน ด้วยการเดินทาง เข้าพักผ่อนบนเกาะที่ถูก เนรมิตขึ้นใหม่อย่างยิ่งใหญ่ Atlandtis Resort รีสอร์ทระดับ 7 ดาว ที่พิเศษสุดสำหรับท่าน และทุกๆคนในครอบครัว เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน โดยเข้าพักในห้องพักสุดหรูแบบส่วนตัว MonaVie Towers Penthouse และเดินทางด้ายเครื่องบินเจท โมนาวี   พร้อมรับเงินสด $300,000 cash reward

7.7 Imperial Black Diamond Executives
Cruse the Greek Islands in private 100′ foot yacht!
ผู้นำระดับ Imperial Black Diamond สัมผัสความงดความของ ทะเลเมอดิเตอเรเนียน และดินแดนที่สวยงาม ด้วยการเดินทางโดยเรือสำราญระดับ 5 ดาว เป็นเวลา 15 วัน สำหรับท่านและครอบครัว พร้อมรับเงินสด $600,000 cash reward

7.8 Crown Black Diamond Executives ตำแหน่ง Crown Black Diamond โมนาวีจะมอบรางวัลรถยนต์ในฝันที่พิเศษสุด แด่ท่าน โดยท่านเป็นผู้เลือกรุ่น และ แบรนด์รถยนต์ จากบรรดารถในฝันของคนทั่วโลกราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้ FERRARI , LAMBORGHINI , BENTLEY , ROLLS-ROYCE , และ MASERATI คือเกียรติรางวัลความสำเร็จสูงสุดของท่านจาก โมนาวี พร้อมรับเงินสด $1,000,000 cash reward

7.9 Double Crown Black Diamond Executives
ผู้นำระดับ Double Crown Black Diamond โดยท่านและครอบครัวเป็นผู้เลือกสถานที่ ในการเดินทาง ที่ใดก็ได้ทั่วโลก เดินทางโดยเครืองบินเจทส่วนตัวของโมนาวี และพักในห้องพักของโรงแรมที่ดีที่สุด ที่โมนาวีสามารถจัดหาให้ท่านได้ ได้รับสิทธิ์ในการท่องเที่ยวโดยเลือกสถานที่ได้ 5 แห่ง (South Africa, the Rhine River, Switzerland, China, or Scotland ) พร้อมรับเงินสด $1,000,000 cash reward

7.9 Triple Crown Black Diamond Executives
A stratospheric adventure
โมนาวีได้พาท่านเดินทาง พักผ่อนและ ท่องเที่ยวใน สถานที่ อันงดงามและดีที่สุดพิเศษสุดทั่วโลกมาแล้ว ในโอกาสที่ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงสุด ในโลกของธุรกิจโมนาวี Triple Crown Black Diamond เราจึงมอบรางวัลแห่งความสำเร็จที่ตื่นเต้นที่สุด พิเศษสุด ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวบนห้วงอวกาศ ! ความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งโมนาวี ตอบแทนเป็นเกียรติรางวัลสูงสุดแด่ท่าน พร้อมรับเงินสด $2,000,000 cash reward

8.MULTIPLE BUSINESS CENTER
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ อันไร้ซึ่งขีดจำกัดของท่าน จากในส่วนของคอมมิชชั่นจากยอดกลุ่มรายสัปดาห์ หรือทีมคอมมิชชั่น โมนาวีจึงเพิ่มศูนย์ธุรกิจให้แก่ท่านดังนี้คือ เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ฮาวาเอียน บลูไดมอนด์ ท่านจะได้รับ1ศูนย์ธุรกิจใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์ธุรกิจที่2ของท่าน และเมื่อท่านประสบความ สำเร็จในตำแหน่ง แบลคไดมอนด์ ท่านจะได้รับอีก 2ศูนย์ธุรกิจใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์ธุรกิจที่3และ4ของท่าน โดยท่านสามารถนำศูนย์ธุรกิจที่ได้นำเพิ่มนี้ ไปจัดวางในตำแหน่งใดๆภายใต้ศูนย์ธุรกิจหลักของท่าน โดยศูนย์ธุรกิจใหม่นี้ สามารถสร้างรายได้สูงสุดที่ $10,000 ต่อสัปดาห์ ต่อศูนย์ธุรกิจ  ทั้งนี้ท่านเพียงรักษาคุณสมบัติเพียง 200PV ในศูนย์ธุรกิจหลัก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: